Ostukorv

🚚 Tasuta tarne pakiautomaati alates 24€

Vajad abi? Helista (+372) 51 81 074

Andmekaitsetingimused

 • Andmesubjekt – füüsiline isik, kelle isikuandmeid töödeldakse.
 • Isikuandmed – igasugune teave füüsilise isiku kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada selliste identifitseerimistunnuste põhjal nagu nimi, isikukood või asukohateave.
 • Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav toiming nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
 • Klient – iga Andmesubjekt, kes ostab Vastutava töötleja veebilehelt kaupu.
 • Nõusolek – vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline tahteavaldus, millega andmesubjekt kas avalduse vormis või selge nõusolekut väljendava tegevusega nõustub tema kohta käivate isikuandmete töötlemisega.
 • Vastutav töötleja – Saku Vares OÜ (registrikood 16601351); juriidiline isik, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid.
 • Volitatud töötleja – füüsiline või või juriidiline isik, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.
 • Andmekaitsetingimused – käesolevas isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetes toodud tingimused.

Vastutav töötleja

Käesolevates Andmekaitsetingimustes toodud isikuandmete töötlemise eest vastutab Saku Vares OÜ, registrikood 16601351, meiliaadress info@lapik.ee.

Vastutav töötleja rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada ja suuta tõendada isikuandmete töötlemist kooskõlas isikuandmete töötlemise nõuetega. Vajaduse korral vaadatakse need meetmed läbi ja ajakohastatakse neid.

Miks ja millisel alusel isikuandmeid töödeldakse?

Järgnevalt on toodud isikuandmete töötlemise eesmärgid ning selliste töötlemistoimingute õiguslikud alused. 

Klientide tellimuse haldamiseks ning kaupade kohale toimetamiseks on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks poolte vahelise lepingu täitmine. Raamatupidamiseks ning vajadusel tarbijavaidluste lahendamiseks on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks juriidilise kohustuse täitmine.

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmed, mida Kliendil tuleb Vastutavale töötlejale tellimuse esitamiseks ning kaupade kohale toimetamiseks esitada: 

 • nimi, aadress, telefoninumber ning e-maili aadress
 • arveldusarve number.

Isikuandmed, mida Vastutav töötleja Kliendi kohta lisaks kogub:

 • ostuajalugu ( kaupade maksumus ning tellimusega seotud andmed ).

Isikuandmete säilitamine

 • Tellimusega seotud ostuajalugu ning ostuga seotud isikuandmed säilitatakse kolm aastat.
 • Raamatupidamisega seotud isikuandmeid säilitatakse seitse aastat. 
 • Õigusliku vaidluse korral säilitatakse isikuandmed aegumistähtaja lõpuni või seni, kuni nõue on täidetud. 

Volitatud töötleja

Vastutaval töötlejal on õigus kasutada isikuandmete töötlemisel volitatud töötlejaid. Vastutav töötleja kasutab vaid selliseid volitatud töötlejaid, kes annavad piisava tagatise, et nad rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid sellisel viisil, et töötlemine vastab isikuandmete töötlemise nõuetele ja sealjuures tagatakse Andmesubjekti õiguste kaitse. 

Muu teave

 • Vastutav töötleja võtab endale õiguse Andmekaitsetingimusi ühepoolselt igal ajahetkel muuta. Lisaks võib Vastutav töötleja töödelda ka eriliigilisi isikuandmeid, kui need vabatahtlikult esitatakse. 
 • Esitatud isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui neid andmeid on vaja esitada õiguskaitseorganitele. Isikuandmeid ei edastata kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile. Isikuandmeid ei töödelda automatiseeritult. 
 • Vastutav töötleja ei töötle isikuandmeid edasi muul eesmärgil kui see, milleks isikuandmeid koguti.

Juurdepääs isikuandmetele

Andmesubjektil on õigus taotleda Vastutavalt töötlejalt juurdepääsu teda puudutavatele isikuandmetele, nende andmete parandamist, kustutamist, isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele.

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust meili teel info@lapik.ee

Õigus esitada kaebus

Isikuandmete ebaõigel töötlemisel on Andmesubjektil õigus esitada kaebus järelevalve asutusele. Eesti Vabariigiks on järelevalveasutuseks Andmekaitse Inspektsioon. 

Juhul, kui Andmesubjekt leiab, et töötlemise tagajärjel on talle tekkinud kahju, on võimalik pöörduda Harju Maakohtusse.