Ostukorv

🚚 Kiire tarne üle Eesti

Vajad abi? Helista (+372) 51 81 074

Andmekaitsetingimused

 • Andmesubjekt – füüsiline isik, kelle isikuandmeid töödeldakse.
 • Isikuandmed – igasugune teave füüsilise isiku kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada selliste identifitseerimistunnuste põhjal nagu nimi, isikukood või asukohateave.
 • Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav toiming nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
 • Klient – iga Andmesubjekt, kes ostab Vastutava töötleja veebilehelt kaupu.
 • Nõusolek – vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline tahteavaldus, millega andmesubjekt kas avalduse vormis või selge nõusolekut väljendava tegevusega nõustub tema kohta käivate isikuandmete töötlemisega.
 • Vastutav töötleja – Saku Vares OÜ (registrikood 16601351); juriidiline isik, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid.
 • Volitatud töötleja – füüsiline või või juriidiline isik, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.
 • Andmekaitsetingimused – käesolevas isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetes toodud tingimused.

Vastutav töötleja

Käesolevates Andmekaitsetingimustes toodud isikuandmete töötlemise eest vastutab Saku Vares OÜ, registrikood 16601351, meiliaadress info@lapik.ee.

Vastutav töötleja rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada ja suuta tõendada isikuandmete töötlemist kooskõlas isikuandmete töötlemise nõuetega. Vajaduse korral vaadatakse need meetmed läbi ja ajakohastatakse neid.

Miks ja millisel alusel isikuandmeid töödeldakse?

Järgnevalt on toodud isikuandmete töötlemise eesmärgid ning selliste töötlemistoimingute õiguslikud alused. 

Klientide tellimuse haldamiseks ning kaupade kohale toimetamiseks on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks poolte vahelise lepingu täitmine. Raamatupidamiseks ning vajadusel tarbijavaidluste lahendamiseks on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks juriidilise kohustuse täitmine.

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmed, mida Kliendil tuleb Vastutavale töötlejale tellimuse esitamiseks ning kaupade kohale toimetamiseks esitada: 

 • nimi, telefoninumber ning e-maili aadress
 • arveldusarve number.

Isikuandmed, mida Vastutav töötleja Kliendi kohta lisaks kogub:

 • ostuajalugu ( kaupade maksumus ning tellimusega seotud andmed ).

Isikuandmete säilitamine

 • Tellimusega seotud ostuajalugu ning ostuga seotud isikuandmed säilitatakse kolm aastat.
 • Raamatupidamisega seotud isikuandmeid säilitatakse seitse aastat. 
 • Õigusliku vaidluse korral säilitatakse isikuandmed aegumistähtaja lõpuni või seni, kuni nõue on täidetud. 

Volitatud töötleja

Vastutaval töötlejal on õigus kasutada isikuandmete töötlemisel volitatud töötlejaid. Vastutav töötleja kasutab vaid selliseid volitatud töötlejaid, kes annavad piisava tagatise, et nad rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid sellisel viisil, et töötlemine vastab isikuandmete töötlemise nõuetele ja sealjuures tagatakse Andmesubjekti õiguste kaitse. 

Muu teave

 • Vastutav töötleja võtab endale õiguse Andmekaitsetingimusi ühepoolselt igal ajahetkel muuta. Lisaks võib Vastutav töötleja töödelda ka eriliigilisi isikuandmeid, kui need vabatahtlikult esitatakse. 
 • Esitatud isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui neid andmeid on vaja esitada õiguskaitseorganitele. Isikuandmeid ei edastata kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile. Isikuandmeid ei töödelda automatiseeritult. 
 • Vastutav töötleja ei töötle isikuandmeid edasi muul eesmärgil kui see, milleks isikuandmeid koguti.

Juurdepääs isikuandmetele

Andmesubjektil on õigus taotleda Vastutavalt töötlejalt juurdepääsu teda puudutavatele isikuandmetele, nende andmete parandamist, kustutamist, isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele.

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust meili teel info@lapik.ee

Õigus esitada kaebus

Isikuandmete ebaõigel töötlemisel on Andmesubjektil õigus esitada kaebus järelevalve asutusele. Eesti Vabariigiks on järelevalveasutuseks Andmekaitse Inspektsioon. 

Juhul, kui Andmesubjekt leiab, et töötlemise tagajärjel on talle tekkinud kahju, on võimalik pöörduda Harju Maakohtusse. 

Küpsised

Lapik.ee veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat. Kasutades Lapik.ee veebilehte, nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega käesolevas korras kirjeldatud viisil.

Küpsis  on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi: 

 • Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
 • Seansiküpsised  on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Tihtipeale veebilehitsejad lubavad vaikimisi küpsisefailide säilitamist seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid.

Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks leiab näiteks siit: ChromeSafariInternet Explorer.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Lapik.ee Google Analytics ja Facebook Analytics teenust kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja, külastuste arvu, kasutatavate seadmete, sisenemiskanalite ja muu statistika kohta.

Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, saab kasutaja paigaldada oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriva rakenduse: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend.

Google privaatsustingimustega saab tutvuda siin EU User Consent Policy.

Küpsiseid kasutatakse ka Lapik.ee veebilehe külastajatele sihitud reklaamide edastamiseks Google ja Google partnerite veebilehtedel ning Facebookis.

Järgnevate linkide kaudu leiab rohkem informatsiooni Facebooki reklaamideFacebook Pixel ja Google reklaamide kohta.

PRIVAATSUSTINGIMUSTE MUUTMINE

Lapik.ee jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@lapik.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).